Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst herzien op 1 oktober 2021.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik hiertoe verplicht. De bewaartermijn van dossiers is vastgesteld op 20 jaar.

Uw privacy wordt gerespecteerd en er wordt zorg gedragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er worden passende maatregelen genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die schadelijk kunnen zijn voor uw persoonlijke levensomstandigheden, dan wordt dit binnen 48 uur gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens en de betrokken personen.

Uw dossier bevat de NAW-gegevens die u hebt verstrekt en verder zal in het dossier de door u aangeleverde gegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om een goed beeld van uw hulpvraag te krijgen en daaruit voortvloeiend een behandelplan te kunnen samenstellen. Uw dossier bevat tevens gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Voor mij geldt, op grond van de beroepscode, geheimhoudingsplicht.

Gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor de volgende doelen:

a. Om andere zorgverleners te informeren (na afronding therapie of verwijzing naar een andere behandelaar)

b. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

c. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing ter intensivering van de behandeling.

Dit kan alleen als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Hiervoor zal eenakkoordverklaring in uw dossier worden opgenomen.

Ten aanzien van de facturering zal op de zorgnota uw naam adres en woonplaats vermeld worden. Uw geboortedatum, de datum van behandeling, de omschrijving van het consult met een prestatiecode en de consultprijs.

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd om uw declaratie in behandeling te kunnen nemen.

VeranderingNU

Chinli Tuina Therapeut

Martha Martin